George Estabrooks, Hypnotism, 1943

 

闔埋雙眼,你而家瞓緊覺,瞓得好冧。放鬆你全身的肌肉,想像吓你喺熟睡之中,瞓得好冧,好冧。你將會保持熟睡,直到我叫醒你,到時你就會安靜咁醒返, 到時暗示的結果會令你覺得冚綳冷都好好。你而家喺熟睡之中,瞓得好冧,好冧。

 

雙眼緊閉

聽我講,而家你上下眼皮黐住咗,黐得好實,你會覺得好得意,佢哋竟然黐得好實,好實。你上下眼皮黐得好實。無論你點用力,都冇辦法擘開對眼。而你越用力,眼皮就黐得越實。你可以試吓擘開對眼,但係我可以好肯定咁話,你冇辦法擘得開。

而家放鬆哂,放鬆你眼部的肌肉。佢哋開始恢復正常。你而家好似瞓著咗。你會一直瞓,直到我叫醒你,到時你會好安靜同輕輕鬆鬆咁醒返。放鬆哂,瞓啦!

 

僵硬的手臂

我而家要做第二個測試。你右手喺(形容位置)度開始變得僵硬,僵硬,僵硬。你唔可以將你的右手手臂彎曲,你的手臂好似變咗一支鐵咁。你冇可能彎曲倒你的右手手臂。你可以試吓,不過我敢肯定咁話你冇可能彎曲倒你的手臂。

放鬆,放鬆你的右手,放鬆哂,你右手開始恢復正常,你的右手好安靜咁喺你身邊休息,一啲緊的感覺都冇。你而家覺得自己瞓緊覺,瞓得好冧,好冧,好冧!

 

軟腳

而家你留意到你的身體開始飄浮,飄浮,飄起。你可能會好高興咁發現自己唔可以控制腳部的肌肉,你係幾咁放鬆,你記唔記得你喺邊度出世的?記住!你對腳太放鬆嘞,你對腿冇辦法郁動。你淨係可以坐喺張凳度,你冇可能起倒身,你對腳太放鬆嘞,而且,你越想企起身,你對腳就越放鬆,你淨係可以坐喺張凳度,你可以試吓。

你而家瞓緊覺,瞓得好冧,好冧。唔使幾耐你就會發夢。

 

自動運動

而家,細心聽我講,我會開始轉動你對手,一隻跟住一隻(建立僵直),而家,我哋開始啦!(開始轉動客戶對手)。你對手開始轉動,一圈一圈咁轉,越轉越快。繼續轉,佢哋越轉越快,越轉越快。你好開心咁發現你唔可以停止轉動自己對手。無論你點努力嘗試,你對手都係一圈一圈咁轉。

睡眠

好~停!俾對手垂低。同時開始瞓覺,越瞓越冧,如果你想的話,可以發個夢啦。

 

夢中說話(夢囈)

而家我會問你幾個簡單的問題。你開始瞓著,你將會喺夢裏便用發開口夢的方式回答我的問題,就好似你聽倒人哋發開口夢咁。當你同我講嘢嗰陣時,你會繼續瞓覺,繼續瞓得好冧,而且你會發覺你好容易就答倒我的問題。

問問題,例如:你住喺邊度呀?講個地址出嚟聽吓。

你有冇兄弟姊妹呀?

睡眠

 

 夢遊

過一陣你將會企起身,我會幫你。你企起身嗰陣仲係瞓緊覺,好似發緊夢咁。你見過夢遊的人。(幫助客戶)而家企起身,夢遊啦!你發現你可以好輕鬆咁運用你腳部的肌肉,同時繼續瞓覺。企起身啦!

睡眠

好,坐低同時返到之前瞓得好冧的狀態。

 

幻視

聽清楚,當我同你講出關鍵詞嗰陣。你將會擘開你對眼,同時維持喺瞓得好冧的狀態裏便。你仲係瞓得好冧同發緊夢。擘開你對眼,睇吓我手攞住的網球係乜嘢顏色?

 

建議

 

任何有關短期的建議,現在刪除。長期的建議繼續。

等陣,我會從10倒數至1,每數一個數字,你就慢慢的清醒過來,清醒十分之一,直到我數到一,你就會完全清醒。10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…

動一動你的手手腳腳,慢慢回到這個房間,這個地方… (當他開眼)Welcome back!“